Acute TravelData 资料产生器


• USB 3.0 接口

• 通道 : 16 (最多. / 资料通道), 3 (事件输入)

• 资料输出速度 : 200Mbps (Max.)

• 记忆深度 : 每通道 256Mb/ch

• 工作频率范围 : 1Hz ~ 400MHz (6 数准确度)

• 输出能力 : 1.2Vpp ~ 4.5Vpp (0.1V 解析度) 和高阻抗

• 常用的样板资料输出种类 : RS232, Sync / Async-Counter, I2C, I2S, SPI, CAN, USB1.1, ...

• 自订资料方式 : 画波形,從 Acute-LA / Text / VHDL / VCD, ...转换波形

型号

资料通道数

事件输入通道数

记忆深度/每通道

TD3008E

8

3

512Kb/ch

TD3116B

16

3

1Mb/ch

TD3216B

16

3

256Mb/ch